Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Основна цел

През 2018 г. с постановление на Министерския съвет на Република България бяха одобрени няколко Национални научни програми. Най-мащабната от тях е Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), като за водеща научна организация бе определена Българската академия на науките.

Основната цел на програмата е подкрепа на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

За сравнително кратко време бе създаден мащабен консорциум за изпълнение на Програмата, включващ 16 организации - както институти на БАН, така и Висши училища, предварително доказали своята компетентност в научните области, обхванати от Програмата.

В резултат на Партньорско споразумение между участниците, на 28.11.2018 г. бе подписан договор между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките за изпълнение на Програмата (ДО1-214/28.11.2018 г.).

Основният научен колектив, който ще изпълнява дейности по Програмата, обхваща ядро от 200 учени от партньорските организации, подбрани въз основа на тяхната компетентност, а отделни дейности ще се изпълняват и от други учени.