Участници в ЕПЛЮС

ИП - БАН

Институт по полимери при БАН
 • Институт по полимери при БАН

  Институтът по полимери (ИП-БАН) е постоянно научно звено в рамките на тематично направление „Нанонауки, нови материали и технологии” на Българска академия на науките. От създаването си като Централна лаборатория по полимери през 1974 г. (преобразувана в институт през 1990 г.), ИП-БАН постепенно се утвърждава като водещ национален център в областта на полимерната наука. Мисията на ИП-БАН е провеждане на научни изследвания, иновации и обучение в областта на полимерите и полимерните материали, които допринасят за развитието на науката и технологиите и са в полза на обществото и икономиката.

  В дейността на института се включват фундаментални и приложни изследвания в следните три тематични направления (1) Нови полимери и иновативни полимерни (нано)материали и технологии; (2) Полимерни материали с приложение в биомедицината, фармацията и биотехнологиите; и (3) Полимерни материали за алтернативни енергийни източници и полимери от възобновяеми и неконвенционални ресурси. Изследователската политика на ИП-БАН е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и с приоритетни области, дефинирани в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020".

  ИП-БАН разполага с висококвалифицирани учени за провеждане на авангардни научни изследвания с международно значение и признание в областта на полимерите. Институтът разполага с 60 щатни места, от които 40 са академични (изследователски) позиции. В допълнение, в ИП-БАН работят компетентни специалисти, ангажирани с поддържане и опериране на научната инфраструктура, провеждане на  експерименти и анализи. Ежегодно в ИП-БАН се приемат докторанти, които се обучават по специалността „Полимери и полимерни материали“. Счетоводният и административният отдел на ИП-БАН има натрупан опит във финансовото управление и администриране на проекти финансирани от Европейски и национални програми, фирми и др. 

  В рамките на НПП Е+ институтът изпълнява дейности по Компонент 1 и Компонен 3 на програмата. Учени от ИП-БАН провеждат изследвания, свързани с получаване на енергия от евтини, ефективни и стабилни полимер-органични слънчеви фотоелементи. Задачата включва конструиране и изпитване на полимер-органични фотоелементи  върху пластични субстрати. Учени от ИП-БАН участват в екипа по разработването на иновативен и екологичен хибриден суперкондензатор. Получават се олигомери и съполимери, които да се използват като добавки към органични йонни течности и като свързващо вещество при изготвянето на композитни електроди. Учени от ИП-БАН участват и в изготвянето на аналитичен доклад "Критичен анализ на съвременните и перспективните методи за улавяне, съхранение, конверсия и оползотворяване на СО2",както и в получаването на ефективни адсорбенти за улавяне на СО2.

 • Контакти

  Телефон: +359 2 870 03 09
  Електронна поща: office@polymer.bas.bg
  URL: http://polymer.bas.bg/

  Адрес за кореспонденция

  ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 103-A,
  1113 София, България