Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)

Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите
(Компонент 4)

С решение на МС на РБ № 577/17.08.2018 г. бяха одобрени 11 Национални научни програми (ННП) за периода 2018-2022 г. Една от тези програми е Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита - ЕПЛЮС. За водеща научна организация на ННП ЕПЛЮС бе определена Българската академия на науките. Изготвен бе и списък с предефинирани партньори.

На 20.11.2018 г. бе подписано Споразумение между партньорите за създаване на Консорциум за изпълнение на ННП ЕПЛЮС.

На 28.11.2018 г. бе подписано Споразумение Д01-214 между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките за изпълнение на ННП ЕПЛЮС.

Организационни дейности

Структуриране на Консорциума

Организациите, включени като партньори в Консорциума (по азбучен ред), са:

 1. Българска академия на науките (Водеща организация);
 2. Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Е. Будевски" –БАН;
 3. Институт по инженерна химия –БАН;
 4. Институт по катализ - БАН;
 5. Институт по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов" - БАН;
 6. Институт по обща и неорганична химия - БАН;
 7. Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН;
 8. Институт по полимери - БАН;
 9. Институт по физикохимия "Акад. Р. Каишев" - БАН;
 10. Русенски университет „А. Кънчев“;
 11. Софийски университет “Св. Кл. Охридски”;
 12. Технически университет –Варна;
 13. Технически университет –София;
 14. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 15. Химико-технологичен и металургичен университет - София;
 16. Югозападен университет „Неофит Рилски“ –Благоевград.

Определени са контактни лица от всеки партньор.

Изпълнителен съвет

На заседанията на ИС с право на глас присъстват титулярите, а при невъзможност, упълномощен от тях резервен член. С цел по-голяма оперативност (за да има представители на всички партньори) на заседанията се канят и резервните членове от институтите на БАН, както и Ръководителят на Компонент 3, който не е член на ИС.

На свое заседание ИС определи следната структура на Консорциума:

 • Компонент 1: Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия;
 • Компонент 2: Електрически превозни средства и водородна мобилност;
 • Компонент 3: Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2;
 • Компонент 4: Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите.

Всеки компонент се състои от Работни пакети със съответни ръководители.

ИС е утвърдил ръководителите на работни пакети и членовете на работния колектив, съгласно доказана компетентност по научни биографии (CV-та).

Научен колектив

Научният колектив на програмата включва 202 учени и специалисти от партньорските организации, като списък на екипа е изпратен в МОН.

Комуникации с МОН

С решение на МОН за наблюдаващи Програмата са определени проф. Иван Димов, съветник на министъра на образованието и науката, и г-жа Весела Василева, държавен експерт в дирекция „Наука“. Комуникациите с МОН вървят гладко и безпроблемно.

Асоциирани партньори

Към настоящия момент има подписани споразумения за асоциирано партньорство със следните организации:>

 • Столична община;
 • Община Русе;
 • Община Варна;
 • Областна управа –Бургас;
 • Аутомотив клъстер България.

Други контакти с научната общност, бизнеса и държавни и неправителствени организации

На 5.04.2019 г. са проведени разговори с представители на Община Бургас, Областна управа Бургас, Сдружение „Аутомотив клъстер България”, Бургаски свободен университет и представители на бизнеса в Бургас за създаване на консорциум за участие в НОИР „Наука и образование за интелигентен растеж“, за изграждане на Регионални иновационни центрове (РИЦ). Идеята е в Бургас да се създаде РИЦ, който да е свързан с резултатите от работата по ННП ЕПЛЮС и да представлява надграждане на програмата на регионално ниво. Разговорите бяха инициирани от местната власт в Бургас в лицето на зам. кмета по образование и наука – г-жа Йорданка Ананиева и зам. областния управител на Бургас – проф. Севдалина Турманова.

На 16.04.2019 г. е проведена среща с представители на „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Отчетени бяха близката тематична насоченост на Центъра с ННП ЕПЛЮС, както и наличието на общи кадри. Обсъдена бе възможността за взаимодействие между ННП ЕПЛЮС и Центъра, като бе обърнато специално внимание върху демаркацията на провежданите научни изследвания.

В резултат на контакти с учени от ЕС бяха подготвени съвместни проекти по Хоризонт 2020.

В тематиката на ЕПЛЮС Бургаският Университет "Асен Златаров" подготвя участието си в няколко научни мрежи: LIFE, COST, EMFF-02-2019 – Blue Careers, Black sea Basin 2014-2020.

При посещение на деканското ръководство на Факултета по химия и химични технологии на Университета в Любляна, Словения, са представени целите и конкретни задачи от работната програма на ННП ЕПЛЮС и са договорени работни визити на членове на екипа от ЮЗУ (проф. М. Митов и ас. И. Бърдаров) в този университет с цел синтез и охарактеризиране на нови електродни материали за биоелектрохимични системи.

Във връзка с реализирането на демонстрационен проект за автономно енергийно захранване на еднофамилни къщи (РП 1.5) е осъществено взаимодействие с фирма Ванца Партнерс ООД и са проучени възможности за ъпгрейд на изградената в ИЦЕЕТ- ЮЗУ система фотоволтаични панели/ модул за управление на енергийните потоци/водороден генератор с оглед на отчитане в реално време на промените на интензитета на осветяване и въздействието му върху скоростта на генериране на водород.

Популяризиране на ННП ЕПЛЮС

Популялизирането на ННП ЕПлюс включва:

 • информационни дни;
 • популяризиране на Програмата на форуми и срещи;
 • медийно популяризиране на Програмата пред обществото;
 • лого и диплянки;
 • интернет страница и информация на страниците на партньорите.

Разпространение на резултатите

Тук се включват:

 • научни публикации;
 • заявки за патенти и полезни модели;
 • участия в научни форуми.

Изпълнение на индикаторите на програмата

Съгласно подготвената от МОН програма, изпълнението на ННП се следи по следните заложени индикатори:

 1. Изготвени аналитични доклади към МОН;
 2. Научни публикации в списания с импакт фактор или ранг;
 3. Участия в научни форуми и изложения;
 4. Демонстративни модели;
 5. Кръгли маси и информационни дни;
 6. Годишни отчети;
 7. Привлечени бизнес партньори;
 8. Подкрепящи становища от индустрията;
 9. Ангажирани правителствени, неправителствени и браншови организации;
 10. Работни срещи с регионални центрове и центрове по компетентност;
 11. Подадени национални и международни проекти.