Участници в ЕПЛЮС

ИМК - БАН

Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН
 • Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

  Институтът по минералогия и кристалография (ИМК) е мултидисциплинарно научно звено на Българска Академия на Науките (БАН) с международен рейтинг за цялостната си дейност (А/А/А). Екип от висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията, кристалографията, минералните суровини, физиката и химията разработва широк спектър от научни и научно-приложни тематики с международно доказана продуктивност и конкурентоспособност в сферата на следните национални и международни приоритети:

  • Изучаване на Земята. Изследват се минерали и минерални тела с оглед дефиниране на техния фазов състав, структурни взаимоотношения, процеси на формиране и изменение с цел прогнозиране, търсене и проучване на находища на минерални суровини;
  • Нови материали и технологии. Извършва се синтез, характеризиране и  търсене на оптимално приложение на моно- u поликристални материали, молекулни сита, микропорести и други кристални и аморфни материали. Модифицират се минерали c оглед подобряване на техните сорбционни, каталитични и други свойства;
  • Опазване на околната среда. Научни разработки с акцент върху минералогията и геохимията на твърди горива (въглища, биомаса, твърди битови отпадъци, петролен кокс) и продукти от тяхната термохимична преработка; трайна имобилизация на радиоактивни отпадъци; оползотворяване и обезвреждане на отпадъчни продукти от преработката на руди;
  • Природа и суровинни ресурси на България. Извършват се регионални минераложки изследвания с оглед създаване на бази от данни за минералите в България и шлихово-минераложки карти, необходими за търсенето на минерални суровини.

  Със своите 8 собствени лаборатории (електронна микроскопия, прахов и монокристален рентгеноструктурен анализ, термохимия, спектроскопия, химичен анализ, експериментална минералогия и кристален растеж, оптична микроскопия и подготовка на проби), както и с  дяловото си участие в 3 външни лаборатории (масспектрометрия, раманова и мьосбауерова спектроскопия), в момента ИМК е най-добре оборудваната и с най-висококвалифициран научен състав организация в България в областта на детайлното изследване на структурата, състава, свойствата, поведението и взаимодействията на твърдата материя (независимо от произхода и размерите) и системите, които тя формира.

  ИМК има богат опит в изпълнението на научноизследователски проекти по конкурсни програми, финансирани от европейски и национални фондове и фондации.

  В рамките на ННП ЕПЛЮС интердисциплинарен екип от учени от ИМК-БАН работи върху използването на различни типове пепели от биомаса за улавяне и съхранение на СО2.  Понастоящем изгарянето на биомаса като възобновяем и неутрален източник на СО2 емисии е едно от най-перспективните направления за ограничаване използването на изкопаеми горива и намаляване емисиите на СО2 с цел превенция на глобалното затопляне. Последните изследвания на колектив с ръководител проф. дгн Станислав Василев (ИМК-БАН) показват, че освен неутралните СО2 емисии при изгарянето на биомасата, получените пепели имат допълнителен потенциал за улавяне на атмосферен СО2 поради карбонатизирането им по време на тяхното съхранение. Целта на изпълняваната задача е чрез оригинален систематичен подход и комплекс от съвременни аналитични методи да се установят: (1) съставът и свойствата на пепели от различни типове биомаса; (2) сорбционният потенциал и механизмите за улавяне и съхранение на СО2 чрез карбонатизация на тези пепели; и (3) потенциалните области за тяхното индустриално приложение.

 • Контакти

  Телефон: +359 2 9797055
  Електронна поща: mincryst@clmc.bas.bg
  URL: http://www.imc.bas.bg

  Адрес за кореспонденция

  София 1113,
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 107