Участници в ЕПЛЮС

СУ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Факултет по химия и фармация

  Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е образователна и научна институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет. Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки. Научноизследователската дейност на преподавателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е съставна част от учебния процес със студентите.

  Факултет по химия и фармация

  Обучението по химия в Софийския университет започва през 1889 г. – 1 година след създаването на висшето училище, в рамките на Физикоматематическия отдел на университета. Статута си на независимо академично звено в Софийския университет Химическият факултет получава през 1962 г. Основател на факултета е проф. Пенчо Райков. Сред най-известните му преподаватели са Ростислав Каишев, Асен Златаров, Димитър Иванов, Алексей Шелудко и др.

  През 2012 г. Химическият факултет се преобразува във Факултет по химия и фармация с решение на Народното събрание обнародвано в бр.16 на ДВ/24.02.2012 г.

  Във Факултета по химия и фармация ежегодно се подготвят около 700 студенти в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, както и около 30 докторанти, в акредитирани с отлични оценки от НАОА специалности в направление 4.2. Химически науки, 1.3. Педагогика на обучението по …, и 7.3. Фармация. Обучението се провежда по нови учебни планове, разработени в съответствие с българското законодателство и съобразени с изискванията на Европейския съюз. В тях са отразени както общоприетите принципи, валидни за всички реномирани университети в света, така и българските традиции в областта на висшето химическо образование и на фармацията.

  Понастоящем във Факултета преподават 1 академик, 3 член-кореспонденти, 23 професори, 40 доценти, 41 главни асистенти, 10 асистенти и 5 главни специалисти, 102 от тях с научни степени: 7 доктори на химическите науки, 1 доктор на математическите науки, 1 доктор на физическите науки, 2 доктори на фармацевтичните науки, 91 доктори на науките. Преобладаващата част са специализирали в известни университетски и научни центрове в Северна Америка и Западна Европа. Научните им трудове се публикуват в най-реномираните специализирани научни издания и намират широк отзвук в научната литература.

  Научната и преподавателската дейност е организирана в седем основни катедри: Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия и фармакогнозия, Физикохимия, Фармацевтична и приложна органична химия, Приложна неорганична химия и Инженерна химия и фармацевтично инженерство; и в няколко учебно-научни лаборатории (Учебно-научна лаборатория по Социална фармация и фармакоикономика, Учебно-научна лаборатория по Технология на лекарствените форми, и др.).

  Факултетът по химия и фармация сътрудничи активно със сродни научни и образователни институции от България и чужбина, както и с български и международни индустриални компании и организации.

 • Контакти

  Телефон: + 359 2 8161 423
  Електронна поща: tspassov@chem.uni-sofia.bg
  URL: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya

  Адрес за кореспонденция

  София 1164,
  бул. Джеймс Баучър 1