Резултати, свързани с ЕПЛЮС

Изготвени аналитични доклади към МОН

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 3


Изпълнение за първите 24 м.

Планираните 3 аналитични доклади са изготвени.

Компонент 3: Съвременни и перспективни методи за улавяне, съхранение, конверсия и оползотворяване на СО2

Връзка към доклада

Научни публикации

Планирано за целия период (бр.): 26

Изпълнени до момента (бр.): 45


Планирано за целия период

26 публикации в списания с импакт фактор или импакт ранг, като 14 от тях с отворен достъп в категория Q1.

Изпълнение за първите 2 г..

За първите 2 г. са публикувани 45 научни статии в списания с импакт фактор или ранг.

От тях 23 са в категорията Q1, като 17 са в Q1 категория съгласно Web of Science.

Специално внимание бе обърнато на демаркацията и липсата на двойно финансиране. Както се вижда, в три от статиите има благодарности и към инфраструктурни или регионални проекти, а в две и на проект от ФНИ, като в последните случаи има изрична демаркация.

Участия в научни форуми и изложения

Планирано за целия период (бр.): 130

Изпълнени до момента (бр.): 130


Планирано за целия период

90 участия за научната програма, 40 участия за научно-приложната програма.

Изпълнение за първите 18 м.

За първите 18 месеца членове на научния колектив имат 130  участия в научни форуми по тематиката на Програмата.

Демонстративни модели

Планирано за целия период (бр.): 5

Изпълнени до момента (бр.): 1


От планирани 5 вече е разработен един демонстрационен модел.

Кръгли маси и информационни дни

Планирано за целия период (бр.): 4

Изпълнени до момента (бр.): 2


Изпълнение за първите 18 м.

2 информационни дни. Изпълнението е в унисон с предварителното планиране

Годишни отчети

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 1


Изпълнение за първите 18 м.

Изготвени са 3 отчета - 2 полугодишни и един годишен.

Привлечени бизнес партньори

Планирано за целия период (бр.): 4

Изпълнени до момента (бр.): 2


Изпълнение за първите 18 м.

Привлечени са 2 партньора от бизнеса като асоциирани партньори.

Подкрепящи становища от индустрията

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 3


Изпълнение за първите 18 м.

Получено е писмо за подкрепа от Сдружение „Аутомотив клъстер България”.

Освен това писма за подкрепа са получени от Областна управа Бургас и Община Бургас

Ангажирани правителствени, неправителствени и браншови организации

Планирано за целия период (бр.): 4

Изпълнени до момента (бр.): 5


Изпълнение за първите 18 м.

 5 организации – асоциирани партньори при планирани 4.

Работни срещи с регионални центрове и центрове по компетентност

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 1


Проведена е 1 среща. Две срещи са отложени във връзка с извънредното положение.

Подадени национални и международни проекти

Планирано за целия период (бр.): 5

Изпълнени до момента (бр.): 3


Хоризонт 2020:

Call: H2020-JTI-FCH-2019-1 (FCH2 JU call for proposals 2019);

Topic: FCH-01-3-2019;

Type of action: FCH2-RIA

Proposal number: SEP-210578797;

Proposal acronym: EMOTION (European open and Modular X-in the loOp platform for Fuel Cell hybridisaTion ИЕЕС-БАН. architecture design and validatION), 24.04.2019; български партньор