Резултати, свързани с ЕПЛЮС

Изготвени аналитични доклади към МОН

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 0


Изпълнение за първите 12 м.

Планираните 3 аналитични доклади са готови до края на първия едногодишен период.

Научни публикации

Планирано за целия период (бр.): 26

Изпълнени до момента (бр.): 17


Планирано за целия период

26 публикации в списания с импакт фактор или импакт ранг, като 14 от тях с отворен достъп в категория Q1.

Изпълнение за първите 12 м.

Очаква се основната част от изпълнението на този индикатор да е в третата година от изпълнението на НПП ЕПЛЮС. Независимо от това, за първия едногодишен период има публикувани 17 научни труда с благодарности към ННП ЕПЛЮС, като три от тях са в категория Q1 на WoS, а шест попадат в категория Q1 на SCOPUS:

1. M. Kalapsazova, H. Rasheev, E. Zhecheva, A. Tadjer, R. Stoyanova, Insight into the Function of Electrode and Electrolyte Materials in a Hybrid Lithium-Sodium Ion Cell, Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 11508–11521.

 • IF = 4.484
 • Категория по WoS – Q1;
 • Категория по Scopus – Q1.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС – ФНИ, има демаркация
 • Компонент 1, Участват партньори 6, 11.

2. I. Rachev, T. Djamiykov, M. Marinov, N. Hinov, Improvement of the Approximation Accuracy of LED Radiation Patterns, Electronics, 8 (2019) 337 (9 pages).

 • IF = 2.110
 • Категория по WoS – Q2;
 • Категория по Scopus – Q1.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС няма
 • Компонент 1, Участват партньори 13.
 • https://www.mdpi.com/2079-9292/8/3/337/htm

3. M. Milanova, V. Donchev, K.L. Kostov, D. Alonso-Álvarez, P. Terziyska, G. Avdeev, E. Valcheva, K. Kirilov, S. Georgiev. Study of GaAsSb:N bulk layers grown by liquid phase epitaxy for solar cells applications. Materials Research Express, 6 (2019) 075521.

 • IF = 1.151
 • Категория по WoS – Q4;
 • Категория по Scopus – Q1.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС COST ACTIONS
 • Компонент 1, Участват партньори 6, 9, 13.

4. M. Gabrovska, T. Tabakova, I. Ivanov, D. Kovacheva, Water-Gas Shift Reaction over Gold deposited on NiAl Layered Double Hydroxides. Reaction Кinetics, Мechanism and Catalysis, DOI: 10.1007/s11144-019-01572-2.

 • IF = 1.515
 • Категория по WoS – Q3;
 • Категория по Scopus – Q3.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС ФНИ, има демаркация
 • Компонент 1, Участват партньори 4 и 6.

5. Y. Hubenova, E. Hubenova, B. Burdin, D. Vladikova, M. Mitov. Deve lopment of coupled redox active network in Ca-alginate polymer for immobilization of Pseudomonas put da 1046 on electrode surface. Electrochimica Acta, 312 (2019) 432-440.

 • IF = 5.116
 • Категория по WoS – Q1;
 • Категория по Scopus – Q1.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС Нац. пътна карта
 • Компонент 1, Участват партньори 2, 16.

6. J. Grand, S.N. Talapaneni, H.A. Aleksandrov, G.N. Vayssilov, S. Mintova, Hydrophobic tungsten containing MFI-type zeolite films for exhaust gas Interfaces, 11 (2019) 12914–12919 detection. ACS Appl. Mater. Link

 • IF = 8.097
 • Категория по WoS – Q1;
 • Категория по Scopus – Q1.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС Регионално финансиране за съавторите от Франция
 • Компонент 1, Участват партньори 11.

7. S. Vassilev, C. Vassileva. Water-soluble fractions of biomass and bio mass ash and their significance for biofuel application. Energy and Fuels, 33 (201 ) 2763-2777.

 • IF = 3.024;
 • Категория по WoS – Q2;
 • Категория по Scopus – Q1.
 • Други източници на финансиране освен EПЛЮС ЦВП
 • Компонент 1, Участват партньор 5.

Специално внимание бе обърнато на демаркацията и липсата на двойно финансиране. Както се вижда, в три от статиите има благодарности и към инфраструктурни или регионални проекти, а в две и на проект от ФНИ, като в последните случаи има изрична демаркация.

Участия в научни форуми и изложения

Планирано за целия период (бр.): 130

Изпълнени до момента (бр.): 11


Планирано за целия период

90 участия за научната програма, 40 участия за научно-приложната програма.

Изпълнение за първите 6 м.

И в този случай се очаква индикаторът да се изпълни към края на програмния период. До момента са осъществени 11 участия:

1. Y. Hubenova, E. Hubenova, M. Mitov. Redox active dyes modifications of electrodes for MFC application. 24th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry. „Electrochemical Assembly at the Meso, Nano and Molecular Scale“, Merida, Mexico, April 2019.

2. Y. Hubenova, E. Hubenova, M. Mitov. Electroactive biofilm formation of Paenibacillus dendritiformis MA-72. 24th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry „Electrochemical Assembly at the Meso, Nano and Molecular Scale“, Merida, Mexico, April 2019.

3. M. Mitov, I. Bardarov, E. Chorbadzhiyska, Y. Hubenova. 3D-functionilized Graphite Electrodes for Application in Bioelectrochemical Systems. 24th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry „Electrochemical Assembly at the Meso, Nano and Molecular Scale“, Merida, Mexico, April 2019.

4. Yana Mersinkova, Valentin Nenov, Ahmed Aidan, Husein Yemendzhiev. Bio- Electrochemical Systems for Treatment and Energy Recovery from Wastewater. Sixth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE/6), American University of Sharjah, UAE, March 2019.

5. T. Petkova, Advanced oxide materials for energy storage and conversion, School on Advanced Materials, 30 04. – 01.05. 2019, Irbid, Jordan, поканен доклад.

6. T. Petkova, D. Koshnicharova, V. Ilcheva, V. Boev, O. Kostadinova, Advanced oxide materials for energy storage and conversion, ISyDMA , 2-4 May 2019, The University of Jordan, Amman, Jordan, поканен доклад.

7. V. Boev, V. Ilcheva, D. Tatchev, G. Avdeev, G. Zamfirova, V. Gaydarov, V. Lilova, E. Gericke, A. Hoell, T. Petkova. Transparent ureasilicate hybrid materials with tunable mechanical properties - synthesis and characterization, V-th Internati onal Conference on Oxide and Non-Oxide Materials for Optoelectronics and Energy March, 2019, Borovetz, Bulgaria, доклад. Applications, 20-23

8. D. Vladikova, B. Burdin, G. Raikova, E. Mladenova, А. Thorel, А. Chesnaud, P. Picardo, R. Spotorno, New Generation Reversible Solid Oxide Fuel Cell, Hydrogen Days 2019, 27-29 March 2019, Prague, Czech Republic, постер.

9. В. Пенчева Ас. Асенов, И. Белоев, Д. Грозев, Цв. Георгиева, П. Даскалов. Оценка на системата MaaS, като инструмент за споделена икономика в транспорта и приложението на водородната мобилност. участие в България. Научна конференция с международно

10. В. Пенчева, Ас. Асенов, И.Белоев, Д. Грозев. Изследване на възможностите за приложение на водородната мобилност в съвременните градове. Научна конференция с международно участие, България.

11. В. Пенчева, Ас. Асенов, В. Георгиев, И. Белоев, Приложение на алтернативни източници на енергия във вътрешния воден транспорт. Научна конференция с международно участие, Полша.

12. D. Vladikova, B. Burdin, Towards Introduction of Hydrogen Mobility in Bulgaria, Hydrogen Days 2019, 27-29 March 2019, Prague, Czech Republic, доклад.

Демонстративни модели

Планирано за целия период (бр.): 5

Изпълнени до момента (бр.): 1


Кръгли маси и информационни дни

Планирано за целия период (бр.): 4

Изпълнени до момента (бр.): 1


Изпълнение за първите 6 м.

1 информационен ден. Изпълнението е в унисон с предварителното планиране

Годишни отчети

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 1


Изпълнение за първите 6 м.

Изготвен е 1 полугодишен отчет.

Привлечени бизнес партньори

Планирано за целия период (бр.): 4

Изпълнени до момента (бр.): 1


Изпълнение за първите 6 м.

Привлечен 1 партньор от бизнеса като асоцииран партньор.

Подкрепящи становища от индустрията

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 1


Изпълнение за първите 6 м.

Получено е писмо за подкрепа от Сдружение „Аутомотив клъстер България”.

Освен това писма за подкрепа са получени от Областна управа Бургас и Община Бургас

Ангажирани правителствени, неправителствени и браншови организации

Планирано за целия период (бр.): 4

Изпълнени до момента (бр.): 3


Изпълнение за първите 6 м.

3 организации – асоциирани партньори.

Работни срещи с регионални центрове и центрове по компетентност

Планирано за целия период (бр.): 3

Изпълнени до момента (бр.): 1


1 среща

Подадени национални и международни проекти

Планирано за целия период (бр.): 5

Изпълнени до момента (бр.): 1


Хоризонт 2020:

Call: H2020-JTI-FCH-2019-1 (FCH2 JU call for proposals 2019);

Topic: FCH-01-3-2019;

Type of action: FCH2-RIA

Proposal number: SEP-210578797;

Proposal acronym: EMOTION (European open and Modular X-in the loOp platform for Fuel Cell hybridisaTion ИЕЕС-БАН. architecture design and validatION), 24.04.2019; български партньор