Отчети по ЕПЛЮС

Междинен съдържателен отчет

Междинен съдържателен отчет

III година от изпълнение на Програмата

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Основни постигнати резултати - резюме
2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
6. Заключителни бележки

Към отчета
Втори съдържателен отчет на ННП ЕПЛЮС

Втори съдържателен отчет на ННП ЕПЛЮС

---

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Основни постигнати резултати - резюме
2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
6. Заключителни бележки

Към отчета
Приложение 5

Приложение 5

ТУ София

---

Към отчета
Междинен съдържателен отчет

Междинен съдържателен отчет

II година от изпълнението на проекта

Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Междинен съдържателен отчет
за втория период от
изпълнението на програмата
(01.10.2019 – 30.09.2020 г.)

Към отчета
Съдържателен отчет

Съдържателен отчет

За III полугодишен период

1. Основни постигнати резултати - резюме 1
Организационни дейности 1
Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия 1
Електрически превозни средства и водородна мобилност 3
Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 4
Индикатори за изпълнение на програмата 5
2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4) 6
2.1. Увод 6
2.2. Организационни дейности 6
2.2.1. Организиране на оценка на резултатите от първия период 6
2.2.2. Изпълнителен съвет 7
2.2.3. Научен колектив 7
2.2.4. Комуникации с МОН 7
2.2.5. Асоциирани партньори 7
2.2.6. Други контакти с научната общност, бизнеса и държавни и неправителствени организации 7
2.3. Популяризиране на ННП ЕПЛЮС 8
2.3.1. Втора отворена среща на ННП ЕПЛЮС 8
2.3.2. Популяризиране на Програмата на форуми и срещи 9
2.3.3. Медийно популяризиране на Програмата пред обществото 11
2.3.4. Банер на ННП ЕПЛЮС 12
2.3.5. Интернет страница и информация на страниците на партньорите 12
2.3.6. Привлечени бизнес партньори и подкрепящи становища от индустрията 13
2.4. Разпространение на резултатите 14
2.4.1. Научни публикации 14
2.4.2. Заявки за патенти и полезни модели 18
2.4.3. Участия в научни форуми 19
2.5. Изпълнение на индикаторите на програмата 22
2.5.1. Обобщени данни за изпълнение на индикаторите 22
2.5.2. Анализ на изпълнение на индикаторите 23
3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1) 25
3.1. Увод 25
3.2. Организационни дейности 25
3.2.1. Структуриране на научни колективи 25
3.2.2. Инфраструктура 25
3.3. Научна и научно-приложна дейност 25
3.3.1. Работен пакет 1.1. Аналитични доклади 25
3.3.2. Работен пакет 1.2. Съхранение на енергия в батерии 26
3.3.3. Работен пакет 1.3. Получаване на водород чрез електролиза на вода 74
3.3.4. Работен пакет 1.4. Други методи за конверсия и съхранение на възобновяема енергия 91
3.3.5. Работен пакет 1.5. Автономно енергийно захранване на еднофамилни къщи - демонстрация и анализ на възможностите 102
4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2) 116
4.1. Увод 116
4.2. Организационни дейности 116
4.2.1. Структуриране на научни колективи 116
4.2.2. Инфраструктура 117
4.3. Научна и научно-приложна дейност 117
4.3.1. Работен пакет 2.1. Аналитични доклади 117
4.3.2. Работен пакет 2.2. Горивни клетки 118
4.3.3. Работен пакет 2.3. Хибридна система батерия-горивна клетка за транспортни цели 131
4.3.4. Работен пакет 2.4. Демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега батерия/горивна клетка 134
4.3.5. Работен пакет 2.5. Експертна дейност и научна подкрепа в помощ на министерства и други организации за въвеждане на водородните технологии 136
5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3) 137
5.1. Увод 137
5.2. Организационни дейности 138
5.2.1. Структуриране на научни колективи 139
5.2.2. План за научната дейност 140
5.2.3. Инфраструктура 140
5.3. Научна и научно-приложна дейност 140
5.3.1. Работен пакет 1: Изготвяне на аналитичен доклад за улавяне на CO2 и оползотворяването му 140
5.3.2. Работен пакет 2: Сорбционни методи за улавяне на СО2 145
5.3.3. Работен пакет 3: Методи за сепариране на СО2 чрез мембрани 173
5.3.4. Работен пакет 4: Каталитични методи за конверсия на СО2 и получаване на водород от възобновяеми суровини или отпадъци 180
5.3.5. Работен пакет 5: Трансформация на СО2 в биомаса 198
5.3.6. Работен пакет 6: Нетрадиционни методи за конверсия на СО2 202
5.3.7. Работен пакет 7: Създаване на национална научна мрежа за улавяне и съхранение/оползотворяване на СО2 204
6. Заключителни бележки 204

Към отчета