Отчети по ЕПЛЮС

Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Съдържателен отчет за първия период от изпълнението на програмата (27.11.2018 – 01.10.2019 г.)

Съдържание

1. Основни постигнати резултати - резюме

2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
2.1. Увод
2.2. Организационни дейности
2.3. Популяризиране на ННП ЕПЛЮС
2.4. Разпространение на резултатите
2.5. Изпълнение на индикаторите на програмата

3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
3.1. Увод
3.2. Организационни дейности
3.3. Научна и научно-приложна дейност

4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
4.1. Увод
4.2. Организационни дейности
4.3. Научна и научно-приложна дейност

5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
5.1. Увод
5.2. Организационни дейности
5.3. Научна и научно-приложна дейност

6. Заключителни бележки

Към отчета
Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Съдържателен отчет за първия шестмесечен период от изпълнението на програмата

Съдържание

1. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
1.1. Увод
1.2. Организационни дейности
1.3. Контакти с научната общност, бизнеса и държавни и неправителствени организации
1.4. Разпространение на резултатите
1.5. Изпълнение на индикаторите на програмата

2. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
2.1. Увод
2.2. Организационни дейности
2.3. Научна и научно-приложна дейност

3. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
3.1. Увод
3.2. Организационни дейности
3.3. Научна и научно-приложна дейност

4. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
4.1. Увод
4.2. Организационни дейности
4.3. Научна и научно-приложна дейност

5. Заключителни бележки

Към отчета