Отчети по ЕПЛЮС

Заключителен отчет на ННП ЕПЛЮС

Заключителен отчет на ННП ЕПЛЮС

Съдържателен отчет

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Основни постигнати резултати - резюме
2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
6. Заключителни бележки

Към отчета
Междинен съдържателен отчет

Междинен съдържателен отчет

III година от изпълнение на Програмата

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Основни постигнати резултати - резюме
2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
6. Заключителни бележки

Към отчета
Втори съдържателен отчет на ННП ЕПЛЮС

Втори съдържателен отчет на ННП ЕПЛЮС

---

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Основни постигнати резултати - резюме
2. Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите (Компонент 4)
3. Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (Компонент 1)
4. Електрически превозни средства и водородна мобилност (Компонент 2)
5. Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2 (Компонент 3)
6. Заключителни бележки

Към отчета
Приложение 5

Приложение 5

ТУ София

---

Към отчета
Междинен съдържателен отчет

Междинен съдържателен отчет

II година от изпълнението на проекта

Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Междинен съдържателен отчет
за втория период от
изпълнението на програмата
(01.10.2019 – 30.09.2020 г.)

Към отчета