Участници в ЕПЛЮС

Русе - РУ

Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Русенски университет "Ангел Кънчев"

  Русенският университет “Ангел Кънчев” е автономно държавно висше училище. Той е единственият университет в Русенска, Разградска, Силистренска, Търговищка и Видинска области. Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

  Русенският университет е и най-големият университет в трансграничния българо-румънски регион край река Дунав.

  Русенският университет “Ангел Кънчев” е редовен член на авторитетни международни организации: Асоциацията на европейските университети (ЕUА); Конференцията на ректорите на университетите от Дунавските страни (DRC); Вишеградската университетска асоциация (VUA) – съучредител;  Интеруниверситетски център Дубровник; Балканска университетска асоциация (BUA) – съучредител, Университетска агенция на франкофонията (AUF).

  Русенският университет е многопрофилен университет, който  предлага широк спектър от специалности в осем факултета и три филиала – в Силистра, Разград и Видин. В модерни учебни зали и изследователски лаборатории се обучават около 7 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 388 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 40 професори, 169 доценти и 329 доктори и доктори на науката. В Университета получават професионална подготовка над 300 чуждестранни студенти от 21 страни.

  Екипи на Русенския университет "Ангел Кънчев" са включени в изпълнението на над 450 многостранни и двустранни международни договори и споразумения по наука и образование, като само по програма Еразъм сключените договори са над 4<00. Обхванати са повече от 20 международни програми за сътрудничество с партньори от около 50 страни от Европа, Азия и Америка.

  През 2018 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" е акредитиран от НАОА с изключително високата оценка 9.44. В Русенския университет има акредитирани 23 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт. Студентите се обучават в 56 бакалавърски и над 140 магистърски специалности, а акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор" са 50, като 28 са в областта на техническите науки. Обучаваните докторанти през учебната 2018/19 г. са над 170.

 • Контакти

  Телефон: +359 82-888 211
  Електронна поща: secretary@uni-ruse.bg
  URL: https://www.uni-ruse.bg

  Адрес за кореспонденция

  7017 Русе,
  ул. "Студентска" №8