Loading...

EПлюс

Национална научна програма
"Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“
с водеща научна организация
Българската академия на науките.

Прочети повече

Нови технологии, свързани с възобновяема енергия и декарбонизиране на икономиката

Възобновяема енергия

Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия

Мобилност

Електрически превозни средства и водородна мобилност

СО2

Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2

Хоризонтални дейности

Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите

ННП ЕПлюс

Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" е одобрена с РМС № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и се финансира от Министерство на образованието и науката.

Настоящата програма акцентира върху ключов момент в актуализираната Европейска стратегия – ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия от ВЕИ и улавяне и оползотворяване на СО2. Тя е в синергизъм с работните програми на Съвместните предприятия в Хоризонт 2020 като „Горивни клетки и водород“, както и с водещото тематично направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“.

Националната научна програма ЕПЛЮС ще допринесе и за поддържане на високо обществено доверие към Общата Европейска цел на Рамковата стратегия за изграждане на общ енергиен съюз.

Прочети повече
Министeрство на образованието и науката

0

Аналитични доклади

0

Научни публикации

0

Форуми и изложения

0

Подадени проекти
Разпространение на резултатите

Последни събития

Водеща цел на Програмата е да съдейства за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика чрез провеждане на координирани и целеви научни изследвания и иновации в дефинираната зона.

Новоизлезли научни статии

В резултат от изпълнението на ННП ЕПЛЮС наскоро бяха публикувани следните научни статии: I. Popov, K. Banov, Y. Milusheva, R. Boukoureshtlieva, T. Stankulov, T. Petkov, T. Vidakovic-Koch, B. Banov, Gr ...

Прочети още
Новоизлезли научни статии

В резултат от изпълнението на ННП ЕПЛЮС наскоро бяха публикувани следните научни статии: M. Al-Naji, M. Popova, Z. Chen, N. Wilde, R. Gläser, Aqueous-Phase Hydrogenation of Levulinic Acid Using Formi ...

Прочети още
УЕБИНАР  "ВОДОРОДНА МОБИЛНОСТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ"

На 27.05.2020 г. Русенският университет организира уебинар "Водородна мобилност - настояще и бъдеще", в партньорство с Министерството на образованието и науката, БАН и община Русе, по националната нау ...

Прочети още

Проследете резултатите от изпълнението на Програмата.