Участници в ЕПЛЮС

Бургас - УАЗ

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

  Основан е през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологически институт.

  В университета се провежда обучение в областта  на техническите, природни, социални и медицински науки. Студентите се обучават в 18  професионални направления  за придобиване на образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър по...”, “бакалавър” и “магистър” и за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.

  Най- голямото богатство на университета е неговия академичен състав – професори, доценти, асистенти, изследователи, докторанти и студенти. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”  е разположен на площ от 200 дка. Има шест учебни корпуса с над 150 лекционни зали, над 70 лаборатории, учебно-производствен комплекс – хотел и ресторант, и учебно-производствена база – три производствени халета. Студентите на университета обитават три общежития, ползват студентски столове, кафе-сладкарници, физкултурни салони и фитнес зали и център за медицинско обслужване, разположени в различните корпуси. Изключително богат и разнообразен е библиотечният фонд на университета. Той включва над 220 000 тома книги, 30 000 подвързани периодични издания, 40 000 патента и стандарта, 10 000 други библиотечни материали, поместени в библиотечно-информационен център, който се състои от една централна и три филиални библиотеки.

  СТРУКТУРА НА УНИВЕРСИТЕТА

  В структурата на Университета са влючени 5 факултета, 3 колежа, 2 департамента,  3 общоуниверситетски звена  и научноизследователски сектор.

  ФАКУЛТЕТИ

  • Факултет по технически науки
  • Факултет по природни науки
  • Факултет по обществени науки
  • Факултет по Обществено здраве и здравни грижи
  • Медицински факултет

  КОЛЕЖИ

  • Технически колеж
  • Медицински колеж
  • Колеж по туризъм

  ДЕПАРТАМЕНТИ

  • Департамент по езиково обучение
  • Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ЗВЕНА

  • Следдипломна квалификация и повишаване на квалификацията
  • Компютърен център
  • Кариерен център

  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР

  • Научноизследователска дейност
  • Научнопроизводствена дейност
  • Учебно-производствена дейност
 • Контакти

  Телефон: +056 716 493
  Електронна поща:
  URL: https://www.btu.bg

  Адрес за кореспонденция

  бул. "Проф. Якимов" 1,
  Бургас 8010