Участници в ЕПЛЮС

ИИХ - БАН

Институт по инженерна химия - БАН
 • Институт по инженерна химия - БАН

  Институтът по инженерна химия (ИИХ) е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН) и основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

  Основната задача на ИИХ е да допринесе за устойчивото развитие на околната среда на страната със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследвания в областта на химическата технология и индустриална биотехнология.

  През годините в ИИХ са разработени и подготвени за промишлено приложение повече от 40 нови процеса, оборудване и технологични схеми с опазващ околната среда или енергоспестяващ ефект.

  Научният състав на ИИХ е признат на международно ниво за принос в развитието на методи, използващи течни мембрани за едновременна екстракция и концентрация на ценни разтворени вещества в природни източници, както и токсични вещества от отпадни води.

  Ежегодно се публикуват около 70 научни статии, изнасят се около 70 доклада (90% от тях на международни конференции) и се забелязват повече от 500 цитирания на научните приноси на Института.

  Институтът се състои от 3 научни лаборатории:

  1. Преносни процеси в многофазни среди с научна област повишаване на ефективността на абсорбция и ректификация в колони с пълнеж и тарелки; оползотворяване чрез директен контакт на ниско потенциална топлина от отпадни газове; нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси, екстракция на метали и органични съединения в течно-течни и твърдо-течни системи; течно-течна екстракция с йонни течности; твърдо-течна екстракция на биоактивни вещества от растителни суровини и отпадъци; високоефективни активни въглени и композитни наноструктури върху въглеродна повърхност.
  2. Химични и биохимични реактори с научна област, обхващаща методите на химичното и биопроцесното инженерство, изучаване, развитие и оптимизация на процеси с приложение в химичната индустрия и биотехнологиите. Предмет на изследване са апаратурното оформление на реакторите, контрола и оптимизацията на процесите за химично или биологично получаване на съединения с широко приложение, разработване на нови методи за извличането им от реакционните смеси, както и получаването им от възобновяеми източници на енергия.
  3. Инженерно химична системотехника с научна област, обхващаща непрекъснати и периодични производствени системи, анализ, синтез, проектиране, управление и производствени разписания, интеграция на процесите по енергия и по маса, редуциране на въздействието върху околната среда, ресурсно осигурителни вериги, биогорива, работа в условията на несигурна информация, инженерно- химична термодинамика (фазово равновесие), предсказване на физични и термодинамични свойства, моделиране и симулиране в инженерната химия, колонни апарати, специални техники за оптимизация.

  Институтът като партньор в ЕПЛЮС участва активно в дейностите от работния план по Компонент 1-Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия, Компонент 2-Електрически превозни средства и водородна мобилност и Компонент 3-Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2.

 • Контакти

  Телефон: +359 2 87042
  Електронна поща: ichemeng@bas.bg
  URL: https://iche.bas.bg

  Адрес за кореспонденция

  ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 103,
  София 1113, България