Участници в ЕПЛЮС

ИОНХ - БАН

Институт по обща и неорганична химия - БАН
 • Институт по обща и неорганична химия - БАН

  Институтът по обща и неорганична химия (ИОНХ) е един от водещите химически институти на Българска академия на науките, който обединява в себе си най-добрите традиции и постижения на българската научна общност в областта на неорганичната и аналитична химия. В периода 2016-2017, ИОНХ бе класиран на първо място в областта на Химическите науки и технологии, съгласно независима оценка на научната активност на всички институти и университети в страната (Комисия към МОН). Благодарение на авторитета и научния си авторитет, ИОНХ бе избран за координатор на Националния център за върхови научни постижения по Мехатроника и чисти технологии, създаден през 2018 г. в рамките на ОП НОИР.

  Днес, научният състав на Института се състои от общо 58 учени, от които 1 член кореспондент на БАН, 5 професора, 27 доцента, 16 главни асистента and 9 асистента. Научната дейност е групирана в три направления: неорганично материалознание, химия на твърди повърхности и химичен анализ. В отговор на съвременните предизвикателства, в ИОНХ се изпълняват следните тематично-ориентирани задачи:

  • Материали за еко-енергийни, оптични и биомедицински технологии;
  • Материали и процеси за опазване на околната среда и борба с климатичните промени;
  • Оползотворяване на природни ресурси и екологичен мониторинг;
  • Нови подходи за инструментален и теоретичен анализ на материали.

  Изпълнението на всички тези комплексни проучвания се постига чрез модерната инфраструктура, създадена в Института с финансовата помощ на ЕК, оперативните програми, Фонд „Научни изследвания“ и Фондация „Александър фон Хумболт”.

 • Контакти

  Телефон:
  Електронна поща:
  URL: http://www.igic.bas.bg

  Адрес за кореспонденция