Участници в ЕПЛЮС

ИОХЦФ - БАН

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН
 • Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

  Институтът по органична химия с център по фитохимия (ИОХЦФ-БАН) е постоянно научно звено в рамките на тематично направление „Нанонауки, нови материали и технологии” на Българска академия на науките. Основан през 1960 г. и до днес той е водещо научно средище за страната и региона в областта на органичната химия, фитохимията и химията на природните съединения, признание за което е основаването през 1977 г. на Центъра по фитохимия в рамките на съвместен проект на Българското правителство, Програмата за развитие на ООН (UNDP) и ЮНЕСКО за научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти.

  ИОХЦФ-БАН развива и концентрира потенциала си за провеждане на НИРД в следните тематични области:

  • Разработване на нови каталитични процеси за очистване на въздух и отпадни води и оползотворяване на биомаса;
  • Синтез на нови мезо/микропорести наноматериали с цел използването им като адсорбенти и катализатори;
  • Разработване и прилагане на аналитични подходи на базата на съвременни спектрални методи (ЯМР спектроскопия, мас-спектроскопия и хроматография, молекулна спектроскопия) за структурен качествен и количествен анализ на синтетични и природни биологично активни вещества и нови функционални материали, представляващи интерес за фармацевтичната, козметичната и/или хранително-вкусовата индустрия;
  • Компютърно моделиране и числени симулации на сложни молекулни и надмолекулни функционални системи и материали.
  • Разработване на методи за получаване на нови многофункционални органични съединения и материали с приложение в областта на науките за живота и нанотехнологиите;
  • Провеждане на изследвания с цел намиране на биологично активни съединения в лечебни и ароматични растения. Разработване на методи за качествен и количествен анализ и контрол на активните компоненти в растителни видове и екстракти от тях;
  • Разработване на методи за оценка на автентичността и качеството на продукти от растителен и животински произход за хранителни цели;
  • Изследване на структурата, функцията, стабилността и взаимодействията на ензими и протеини с ниско-молекулни съединения като потенциални мишени за нови терапевтици или регулатори на различни биохимични процеси;
  • Разработване на ензимни методи за трансформация, детекция и/или оползотворяване на отпадъци от хранително-вкусовата, козметичната, фармацевтичната, химическата и други промишлености.

  Научната дейност на ИОХЦФ е в съответствие със специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030, чиято основна насока e поощряването на приложни научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. Провежданите в ИОХЦФ-БАН научни изследвания попадат в пет от формулираните приоритетни направления на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030:

  • Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии;
  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия. Зелени, сини и екотехнологии, биотехнологии, екохрани;
  • Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг.Оползотворяване на суровини и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии;
  • Национална идентичност и развитие. Социално-икономическо развитие и управление.

  Научноизследователската инфраструктура на ИОХЦФ е на съвременно технологично ниво и осигурява провеждане на изследванията в приоритетните тематични области. В института се обучават студенти, специалисти, докторанти и постдокторанти.

  В рамките на НПП Е+ институтът изпълнява дейности по Компонент 1 и Компонент 3. Учени от ИOХЦФ-БАН провеждат изследвания, насочени към получаване на енергия от отпадъчна биомаса. Разработват се нови подходи за фото-редуктивно активиране на CO2 с цел директното му включване във важни за индустрията органични съединения. Синтезират се нови ефективни адсорбенти и катализатори за улавяне и оползотворяване на СО2. Учени от ИOХЦФ-БАН участват в изготвянето на аналитичен доклад "Критичен анализ на съвременните и перспективните методи за улавяне, съхранение, конверсия и оползотворяване на СО2".

  Научна инфраструктура за изпълнение на задачите по Национална програма Е+:

  • Апаратура за изследване на адсорбция на СО2 в динамичен режим с on-line газхроматографски анализ (GC с детектори: FID и TCD);
  • Реактори за провеждане на реакции под налягане;
  • ЯМР спектрометъри: Bruker Avance II+ 600 с измервателни глави за работа в течна и твърда фаза и Bruker DRX 250;
  • Газови хроматографи NEXIS GC-2030 ATF с FID и TCD с възможност за автоматично въвеждане и инжектиране на проби;
  • UV-Vis спектрометри Shimadzu и Jasco V-670 с възможност за измервания в твърда фаза;
  • Апарат за термогравиметричен анализ до 600oC в различни газови среди (Setaram).
 • Контакти

  Телефон: +359 2 9606 112
  Електронна поща: office@orgchm.bas.bg
  URL: http://www.orgchm.bas.bg/

  Адрес за кореспонденция

  ул. "Акад. Г. Бончев", блок 9,
  София 1113, България