Участници в ЕПЛЮС

ИФХ - БАН

Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" - БАН
 • Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" - БАН

  Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ (ИФХ) има капацитет за осъществяване на  изследвания, съобразени с приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и насочени в следните три тематични облaсти:

  • авангардни материали и технологии на базата на електрохимично получени метални, сплавни и модифицирани полимерни покрития със защитни, декоративни и електрокаталитични свойства;
  • наноразмерни фази и явления, кристализационни процеси и получаване на стъкла и стъклокерамики, вкл. чрез използване на отпадни суровини;
  • дизайн, охарактеризиране и оптимизация на комплексни течни среди и меки наноструктурирани материали за приложения в медицината, фармацията, хранителната и нефтената промишлености.

  Научноизследователската инфраструктура на ИФХ осигурява изследванията в тези тематични области и включва:

  • Сканиращ електронен микроскоп (JEOL JSM 6390) с приставка (INCA Oxford) за елементен анализ, позволяващ определяне на повърхностна структура, морфология и елементен състав на материали;
  • Прахов рентгенов дифрактометър (Philips PW1050 с генератор PW1830) за фазов  и количествен анализ, определяне размер на кристалити, индексация на неизвестни съединения, структурна рафинация, текстурни изследвания и оценка на остатъчни напрежения;
  • Прахов рентгенов дифрактометър PANalytical Empyrean за дифракция на поликристални образци; с възможност за малко ъглово рентгеново разсейване (Small angle x-ray scattering, SAXS); рефлектометрия – за определяне на дебелини на тънки филми в диапазона от 1-100 нм. Окомплектован за високотемпературни, до 1600оС, изследвания във въздух, вакуум и инертна атмосфера;
  • Компютърен рентгенов микротомограф Bruker SkyScan 1272;
  • Aпарат за рентгенов флуоресцентен анализ FISCHERSCOPE X-Ray XDAL) за недеструктивно определяне на елементния състав на компактни материали, на метални и сплавни покрития;
  • Kомплексни апаратури (AutoLab, Gamry и PAR, ) за електрохимични изследвания, включващи възможности за синтез на нови материали, определяне на електрокаталитични и електроаналитични свойства на материали, оптимизиране на електролити за получаване на галванични покрития, корозионни измервания и др.
  • Диференциален сканиращ калориметър и апарат за термогравиметричен анализ за определяне на термичните свойства на материалите
  • Наноиндентор (G-200 Agilent) и апарат за измерване на микротвърдост, позволяващи изследване на физикомеханичните свойства на материали и покрития
  • Оптичен безконтактен дилатометър (Misura) с високотемпературен микроскоп (Misura) за определяне на коефициент на линейно термично разширение, привиден вискозитет и повърхностно напрежение.
  • Газов пикнометър (AccuPyc 1330) за определяне на скелетна и абсолютна плътност (с точност до 0.001 г/см3);
  • Уникална микроинтерферометрична апаратура, създадена в ИФХ, за едновременно визуално наблюдение, проследяване на отделните етапи при образуване и измерване дебелината на тънки течни филми от различен вид (пенни, емулсионни и омокрящи).
  • Тензиометрична система (РАТ-1, Sinterface) за изследване на междуфазови повърхности с профилен анализ на капка или мехурче, позволяваща и определянето на реологичните свойства на адсорбционни слоеве по течни фазови граници.
  • Лагмюирова везна (KSV NIMA Langmuir Trough System), с малка и голяма вана, Surface Potential Meter и KSV NIMA Control Software за изследване на адсорбционни слоеве на течни фазови граници.
  • Eкспериментална установка за определяне на електричните свойства (поляризуемост и диполни моменти) на неорганични, органични и биологични частици с колоидни размери, и на средния им размер с последваща оценка на полидисперсността им.
 • Контакти

  Телефон: +359 2 8727550
  Електронна поща: physchem@ipc.bas.bg
  URL: http://ipc.bas.bg/

  Адрес за кореспонденция

  ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 11,
  София 1113, България