Управление на ННП Е+

Управление на Национална научна програма
„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПлюс)”

Ръководство

Ръководител на Програмата

чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ, Българска академия на науките

Ръководител на Компонент 1: Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия

проф. Евелина СЛАВЧЕВА, Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

Ръководител на Компонент 2: Електрически превозни средства и водородна мобилност

проф. Дария ВЛАДИКОВА, Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

Ръководител на Компонент 3: Нови ефективни материали и процеси за улавяне и оползотворяване на СО2

доц. Димитър ПАНАЙОТОВ, Институт по обща и неорганична химия - БАН

Ръководител на Компонент 4: Управление

чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ, Българска академия на науките

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

чл. кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ - Председател

Българска академия на науките

проф. Евелина СЛАВЧЕВА

Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

проф. Дария ВЛАДИКОВА

Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

проф. Радостина СТОЯНОВА

Институт по обща и неорганична химия - БАН

проф. Станислав ВАСИЛЕВ

Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

проф. Маргарита ПОПОВА

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

проф. Велизара ПЕНЧЕВА

Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. Пламен ДАСКАЛОВ

Русенски университет "Ангел Кънчев"

чл. кор. Тони СПАСОВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. Живко КИСЬОВСКИ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. Розалина ДИМОВА

Технически университет - Варна

проф. Иван КРАЛОВ

Технически университет - София

проф. Георги ТОДОРОВ

Технически университет - София

проф. Ирена МАРКОВСКА

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

проф. Мартин БОЖИНОВ

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

проф. Марио МИТОВ

Югозападен университет "Неофит Рилски"

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

доц. Силвия ТОДОРОВА

Институт по катализ - БАН

проф. Нели КОСЕВА

Институт по полимери при БАН

доц. Даниела ДЖОНОВА-АТАНАСОВА

Институт по инженерна химия - БАН

доц. Рашко РАШКОВ

Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" - БАН

доц. Асен АСЕНОВ

Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. Цветелина ГЕОРГИЕВА

Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. Анела ИВАНОВА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. Явор ШОПОВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

доц. Никола НИКОЛОВ

Технически университет - Варна

доц. Диляна ГОСПОДИНОВА

Технически университет - София

доц. Пламен ПУНОВ

Технически университет - София

проф. Валентин НЕНОВ

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

гл. ас. Васил КАРАСТОЯНОВ

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

доц. Петко МАНДЖУКОВ

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Секретар

г-жа Райна СЕМОВА

Представители на Министерство на образованието и науката

Наблюдаващ от Министерство на образованието и науката

проф. Иван ДИМОВ

Отговорник от Министерство на образованието и науката

г-жа Весела ВАСИЛЕВА