Участници в ЕПЛЮС

ЦВТ - ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии
 • Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

  Центърът по водородни технологии (ЦВТ) e създаден през 2009 г. към Факултета по химични технологии на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), за да организира специализирано обучение по специалностите за магистри  "Водородни технологии" и ”Химични технологии в ядрената енергетика” и да изпълнява проекти на Националната програма „Водородни технологии- водородна икономика”. ЦВТ-ХТМУ изпълнява редица проекти, финансиран от НФНИ, като ДН19/3 „Моделиране, оптимизация и модификация на нанопорьозни анодни оксидни филми като катализатори за фотоелектролиза на вода“, както и проекти по Рамковите програми на ЕК, напр. PIRSES-GA-2011-295273 ”Functional ordered NAnomaterials via ELectrochemical  routes in non-aqueous electrolytes“(NANEL). На основа на Рамков договор за стратегическо сътрудничество между ХТМУ-ЦВТ и БГ Н2 Общество бе осъществено оборудването с апаратура за приложни изследвания на четири лаборатории, финансирани по ОП „Конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката (2013-2016): „Неконвенционални водородни технологии”, „Електролиза и фотоелектролиза“, „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност“ и учебно-квалификационна лаборатория „Водородни технологии“. С финансиране от АЕЦ-Козлодуй ЕАД (2018-2021) е конструиран лабораторен контур за високотемпературни електрохимични и фотоелектрохимични измервания. ЦВТ-ХТМУ участва като партньор в Националната инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ-СЕВЕ) (2018-2023) с лаборатория за получаване на водород чрез импулсна и фото-електролиза. Като партньор в Националната програма „Нисковъглероднa енергия за транспорта и бита“ (Е+, 2018-2021) ЦВТ-ХТМУ изпълнява дейност 1.3.3.1 „Разработване и изпитване на фотоелектролизна клетка с електроди на основа на модифицарани оксиди на преходни метали“.

 • Контакти

  Телефон:
  Електронна поща:
  URL: https://dl.uctm.edu/bg/?q=node/1

  Адрес за кореспонденция

  Булевард "Св. Климент Охридски", №8,
  София, 1756, БЪЛГАРИЯ